دوره آهن

دوره آهن شناسایی یک محوطه تاریخی مربوط به دوره آهن درکردستان
دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۴ ۱۳:۰۸

شناسایی یک محوطه تاریخی مربوط به دوره آهن درکردستان

شناسایی یک محوطه تاریخی مربوط به دوره آهن درکردستان آثار معماری شناسایی شده درکاوش محوطه سرچم روستای روآر شهرستان سروآباد نشان از یک محوطه با قدمت بیش از چندهزار سال متعلق به اواخر دوره آهن وتاریخی دارد.