پایان ششمین فصل کاوش شهر پارسه تخت جمشید

پایان ششمین فصل کاوش شهر پارسه تخت جمشید پایان ششمین فصل کاوش شهر پارسه تخت جمشید
چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴ ۲۲:۵۲

پایان ششمین فصل کاوش شهر پارسه تخت جمشید

پایان ششمین فصل کاوش شهر پارسه تخت جمشید ششمین فصل کاوشهای باستان شناسی مشترک باستان شناسان ایرانی و ایتالیایی درشهر پارسه تخت جمشید با کشف آثاری تاریخی پایان یافت .