معینی کرمانشاهی

معینی کرمانشاهی زندگینامه رحیم معینی کرمانشاهی
چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴ ۲۳:۱۱

زندگینامه رحیم معینی کرمانشاهی

زندگینامه رحیم معینی کرمانشاهی رحیم معینی کرمانشاهی در روز ۱۵ بهمن ماه سال ۱۳۰۱ خورشیدی در کرمانشاه چشم بر جهان گشود.