سگی با موهای بلند

سگی با موهای بلند سگ لهاسا آپسو
شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۴ ۱۱:۱۳

سگ لهاسا آپسو

سگ لهاسا آپسو لهاسا آپسو سگی است از گونه سگ‌های غیر ورزشی، با قدی کوتاه و موهای بلند و لطیف. سگی سرسخت، باهوش و سر زنده‌ است که رفتار دوستانه‌ای دارد.