آشنایی با شهر لهاسا

آشنایی با شهر لهاسا آشنایی با شهر لهاسا
شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۴ ۱۳:۵۷

آشنایی با شهر لهاسا

آشنایی با شهر لهاسا لهاسا پایتخت تبت و دومین شهر بزرگ فلات تبت و مرکز معنوی دین بودایی است.