ما می توانیم در کمتر از هفت روز روسیه را اشغال می‌ کنیم !

ما می توانیم در کمتر از هفت روز روسیه را اشغال می‌ کنیم ! ما می توانیم در کمتر از هفت روز روسیه را اشغال می‌ کنیم !
یکشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۴ ۱۵:۱۳

ما می توانیم در کمتر از هفت روز روسیه را اشغال می‌ کنیم !

ما می توانیم در کمتر از هفت روز روسیه را اشغال می‌ کنیم ! در روزهای اخیر گزارشی در بسیاری از پایگاه های اینترنتی منتشر شده که حاکی از اظهارات تند و تهدید آمیز مقامات دولت ترکیه خطاب به روسیه است.