مصوبه ضد ایرانی مجلس آمریکا

مصوبه ضد ایرانی مجلس آمریکا مصوبه آمریکا در جهت خواست تروریستها است
یکشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۴ ۲۱:۲۳

مصوبه آمریکا در جهت خواست تروریستها است

مصوبه آمریکا در جهت خواست تروریستها است درحالی که خبرها از افزایش تعداد گردشگران ورودی خبر می دادند اما مصوبه اخیر آمریکا این حوزه را با چالش روبه رو کرده است. در این میان معاون گردشگری معتقد است مصوبه آمریکا در جهت خواست تروریست هاست.