خون آشام

خون آشام کشف اجساد خون آشامان درلهستان
سه شنبه ۱ دی ۱۳۹۴ ۲۳:۰۸

کشف اجساد خون آشامان درلهستان

کشف اجساد خون آشامان درلهستان متخصصان مردم شناسی درتیم کاوش معقتدند که نحوه تدفین این اجساد نشان میدهد که روش دفن ضد شیطانی وبا هدف جلوگیری از آسیب رساندن این خون آشامان به زندگان یا مردگان دیگر بوده است.