روز و ساعت تحویل سال ۹۵

روز و ساعت تحویل سال ۹۵ لحظه تحویل سال ۹۵
چهارشنبه ۲ دی ۱۳۹۴ ۲۳:۵۰

لحظه تحویل سال ۹۵

لحظه تحویل سال ۹۵ زمان شروع یا تحویل سال نو هجری خورشیدی به ساعت رسمی ایران به شرح زیر است :