کارنا میتی معبدی با 20000 موش مقدس + عکسها

کارنا میتی معبدی با 20000 موش مقدس + عکسها کارنا میتی معبدی با 20000 موش مقدس + عکسها
جمعه ۴ دی ۱۳۹۴ ۲۰:۵۹

کارنا میتی معبدی با 20000 موش مقدس + عکسها

کارنا میتی معبدی با 20000 موش مقدس + عکسها تنوع مذهب در هندوستان بسیار فراوان است و در این کشور مذهب هایی وجود دارد که در کشورهای دیگر هرگز وجود ندارد ازجمله در شهر دشونکا.