نماینده اطلاع رسانی

نماینده اطلاع رسانی تنها 37 کشور هدف گردشگری ایران نماینده اطلاع رسانی دارند
یکشنبه ۶ دی ۱۳۹۴ ۲۳:۲۲

تنها 37 کشور هدف گردشگری ایران نماینده اطلاع رسانی دارند

تنها 37 کشور هدف گردشگری ایران نماینده اطلاع رسانی دارند درحالی که نام بیش از 40 کشور در لیست بازار هدف گردشگری قرار دارد درحال حاضر تنها در 15 کشور نمایندگان اطلاع رسانی فعال شده اند.