بازرسان فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری

بازرسان فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری گنجی که مردم دنیا با آن آشنا نیستند
سه شنبه ۸ دی ۱۳۹۴ ۱۲:۴۵

گنجی که مردم دنیا با آن آشنا نیستند

گنجی که مردم دنیا با آن آشنا نیستند بازرسان فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری که برای بررسی شرایط میزبانی ایران از کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری در سال