بازگشت دومین کشتیرانی برتر دنیا به ایران پس از ۶ سال