طرز تهیه دسر ترکی رشته خطایی با کرم و پرتغال

طرز تهیه دسر ترکی رشته خطایی با کرم و پرتغال طرز تهیه دسر ترکی رشته خطایی با کرم و پرتغال
شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ ۲۳:۴۳

طرز تهیه دسر ترکی رشته خطایی با کرم و پرتغال

طرز تهیه دسر ترکی رشته خطایی با کرم و پرتغال رشته خطایی یا ختایی شبیه رشته خشکار شمال است. البته در تبریز فقط در ماه رمضان و ب