طرز تهیه رشته خطایی تبریز یا کادایف

طرز تهیه رشته خطایی تبریز یا کادایف طرز تهیه دسر ترکی رشته خطایی با کرم و پرتغال
شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ ۲۳:۴۳

طرز تهیه دسر ترکی رشته خطایی با کرم و پرتغال

طرز تهیه دسر ترکی رشته خطایی با کرم و پرتغال رشته خطایی یا ختایی شبیه رشته خشکار شمال است. البته در تبریز فقط در ماه رمضان و ب