سفارت عربستان در بغداد مورد اصابت راکت قرار گرفت

سفارت عربستان در بغداد مورد اصابت راکت قرار گرفت سفارت عربستان در بغداد مورد اصابت راکت قرار گرفت
یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۴ ۲۰:۴۲

سفارت عربستان در بغداد مورد اصابت راکت قرار گرفت

سفارت عربستان در بغداد مورد اصابت راکت قرار گرفت بر اساس گزارش‌ها ساختمان سفارت عربستان در بغداد مورد اصابت راکت قرار گرفته است.