کاری با ملت ایران خواهیم کرد که مثل ولگردها در خیابان های عربستان گدایی کنند

کاری با ملت ایران خواهیم کرد که مثل ولگردها در خیابان های عربستان گدایی کنند کاری با ملت ایران خواهیم کرد که مثل ولگردها در خیابان های عربستان گدایی کنند
دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۴ ۱۰:۰۱

کاری با ملت ایران خواهیم کرد که مثل ولگردها در خیابان های عربستان گدایی کنند

کاری با ملت ایران خواهیم کرد که مثل ولگردها در خیابان های عربستان گدایی کنند کشورهای حوزه خلیج[فارس]، ریه اقتصادی ایران هستند اما