شب فراق که داند که تا سحر چند است

شب فراق که داند که تا سحر چند است شب فراق که داند که تا سحر چند است
چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴ ۲۱:۰۲

شب فراق که داند که تا سحر چند است

شب فراق که داند که تا سحر چند است مگر کسی که به زندان عشق دربند است گرفتم از غم دل راه بوستان گیرم کدام سرو به بالای دوست مانند است پیام من که رساند به یار مهرگسل