سنگ نطنز

سنگ نطنز کوه كركس نطنز، همدرد دماوند !
جمعه ۱۸ دی ۱۳۹۴ ۱۷:۱۳

کوه كركس نطنز، همدرد دماوند !

کوه كركس نطنز، همدرد دماوند ! آنچه در ارتفاعات دماوند می گذرد، درد مشترك ديگر قله‌های ايران زمين هم هست. قله‌هايی كه هر يك عمری به درازای تاريخ