عکس سلفی فاطمه گودرزی با فاطمه معتمدآريا و فریبا کوثری