یادبود منشور کوروش در پارک بالبوآ سن دیگو کالیفرنیا