یادبود منشور کوروش بزرگ در پارک بالبوآ سن دیگو کالیفرنیا