خدمات گردشگری

خدمات گردشگری پلیس گردشگری نیازی است که مورد توجه قرار نمی‌ گیرد !
یکشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۴ ۱۳:۱۸

پلیس گردشگری نیازی است که مورد توجه قرار نمی‌ گیرد !

پلیس گردشگری نیازی است که مورد توجه قرار نمی‌ گیرد ! افزایش تعداد گردشگران تامین امنیت آن‌ها را گوشزد می‌کند در این میان فعال شدن «پلیس گردشگری» نیازی است که مورد توجه قرار نگرفته‌است.