خودتان را در فیلم نیمه شب اتفاق افتاد پیدا کنید !

خودتان را در فیلم نیمه شب اتفاق افتاد پیدا کنید ! خودتان را در فیلم نیمه شب اتفاق افتاد پیدا کنید !
سه شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۴ ۱۲:۵۲

خودتان را در فیلم نیمه شب اتفاق افتاد پیدا کنید !

خودتان را در فیلم نیمه شب اتفاق افتاد پیدا کنید ! کارگردان فیلم نیمه شب اتفاق افتاد ، معقتد است مخاطبان در این فیلم برشی از تهران امروز در قالب اجتماعی و با روایتی تک خطی می بینند.