ژنرال رحیل شریف فرمانده ارتش پاکستان

ژنرال رحیل شریف فرمانده ارتش پاکستان ایران را از روی نقشه حذف می کنیم !
چهارشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۴ ۱۳:۲۲

ایران را از روی نقشه حذف می کنیم !

ایران را از روی نقشه حذف می کنیم ! فرمانده ارتش پاکستان در حمایت از عربستان گفت: هرگونه تهدیدی علیه عربستان از جانب ایران را به سختی پاسخ خواهیم داد.