هیچ فیلمی به بخشهای اصلی اضافه نخواهد شد

هیچ فیلمی به بخشهای اصلی اضافه نخواهد شد هیچ فیلمی به بخشهای اصلی اضافه نخواهد شد
جمعه ۲۵ دی ۱۳۹۴ ۱۰:۴۰

هیچ فیلمی به بخشهای اصلی اضافه نخواهد شد

هیچ فیلمی به بخشهای اصلی اضافه نخواهد شد در حالی که در دو هفته اخیر شنیده هایی درباره لابی های برخی سینماگران حذف شده از جشنواره برای ورود به بخشهای اصلی شنیده می شد