شاعر ملی

شاعر ملی جایگاه زن از نظر فردوسی حکیم
جمعه ۲۵ دی ۱۳۹۴ ۲۲:۰۰

جایگاه زن از نظر فردوسی حکیم

جایگاه زن از نظر فردوسی حکیم تردیدی نیست که بزرگ ترین شاعر ملی ما میان صفات بزرگی که داشته است به یک صفت خاص بر تمام