میدان نقش جهان اصفهان

میدان نقش جهان اصفهان ویترین صنایع دستی ایران، بنجل فروشی شده‌ است !
یکشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۴ ۲۳:۵۰

ویترین صنایع دستی ایران، بنجل فروشی شده‌ است !

ویترین صنایع دستی ایران، بنجل فروشی شده‌ است ! درحالی که می‌توان از میدان نقش جهان اصفهان به عنوان ویترین صنایع دستی ایران نام برد اما فروش صنایع دستی نامرغوب از یک سو و ورود صنایع دستی چینی به این بازار از دیگر سو این ویترین را تبدیل به بنجل فروشی کرده‌است.
میدان نقش جهان اصفهان ورود خودرو به میدان نقش جهان ممنوع شد
شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۴ ۲۲:۰۴

ورود خودرو به میدان نقش جهان ممنوع شد

ورود خودرو به میدان نقش جهان ممنوع شد با شروع طرح پیاده راه سازی میدان نقش جهان اصفهان از این پس هیچ خودروی در محوطه میدان نقش جهان تردد نخواهد کرد.