رسول صدرعاملی باز هم به سراغ دغدغه‌های نوجوانان می‌رود

رسول صدرعاملی باز هم به سراغ دغدغه‌های نوجوانان می‌رود رسول صدرعاملی باز هم به سراغ دغدغه‌های نوجوانان می‌رود
شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۴ ۲۲:۳۳

رسول صدرعاملی باز هم به سراغ دغدغه‌های نوجوانان می‌رود

رسول صدرعاملی باز هم به سراغ دغدغه‌های نوجوانان می‌رود ۱۴ سال بعد از “من ترانه ۱۵ سال دارم”⇐رسول صدرعاملی باز هم به سراغ دغدغه‌های نوجوانان می‌رود