ساخت بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان در ایران

ساخت بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان در ایران ساخت بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان در اصفهان
یکشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۴ ۲۳:۵۱

ساخت بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان در اصفهان

ساخت بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان در اصفهان شهردار اصفهان از احداث بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان در اصفهان خبر داد و گفت: این پروژه