روح انسان

روح انسان روح انسان در کدام قسمت از بدن او قرار دارد ؟
دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴ ۱۰:۳۰

روح انسان در کدام قسمت از بدن او قرار دارد ؟

روح انسان در کدام قسمت از بدن او قرار دارد ؟ اعتقاد بسیاری از انسانها این است که انسان به غیر از بعد جسمانی که از بین رفتنی است، دارای جنبه ای غیر مادی است که با مردن هرگز از بین نمی رود