گردشگری سلامت

گردشگری سلامت گردشگران خارجی با کارت‌ ملی ایرانی !
سه شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴ ۲۱:۳۹

گردشگران خارجی با کارت‌ ملی ایرانی !

گردشگران خارجی با کارت‌ ملی ایرانی ! توسعه گردشگری سلامت و جذب توریست به این واسطه چند سالی‌ است که مطرح شده و هریک از استان‌های کشور