چشمه های باداب‌ سورت

چشمه های باداب‌ سورت توسعه گردشگری یا به شماره انداختن نفس‌ های باداب‌ سورت ؟
جمعه ۲ بهمن ۱۳۹۴ ۱۳:۱۱

توسعه گردشگری یا به شماره انداختن نفس‌ های باداب‌ سورت ؟

توسعه گردشگری یا به شماره انداختن نفس‌ های باداب‌ سورت ؟ درحالی که توسعه گردشگری در چشمه‌ّهای باداب سورت نگران کننده‌است اما مسئولان از تدارک زیرساخت‌های گردشگری و اقامتگاه در منطقه خبر می‌دهند.