صنایع دستی نامرغوب

صنایع دستی نامرغوب ویترین صنایع دستی ایران، بنجل فروشی شده‌ است !
یکشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۴ ۲۳:۵۰

ویترین صنایع دستی ایران، بنجل فروشی شده‌ است !

ویترین صنایع دستی ایران، بنجل فروشی شده‌ است ! درحالی که می‌توان از میدان نقش جهان اصفهان به عنوان ویترین صنایع دستی ایران نام برد اما فروش صنایع دستی نامرغوب از یک سو و ورود صنایع دستی چینی به این بازار از دیگر سو این ویترین را تبدیل به بنجل فروشی کرده‌است.