ورزش و سلامتی

ورزش و سلامتی مواد غذایی مجاز و غیر مجاز قبل و بعد از تمرینات ورزشی
شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ ۱۲:۲۹

مواد غذایی مجاز و غیر مجاز قبل و بعد از تمرینات ورزشی

روی فرم بودن فقط این نیست که بصورت مرتب تمرینات ورزشی داشته باشید. این فقط نیمی از نبرد است. برای اینکه خودتان را متناسب نگه دارید باید ترکیبی از تمرینات با وزنه و هوازی با رژیم غذایی