ناکامی ترکیه در تحقق چشم انداز گردشگری در 2015

ناکامی ترکیه در تحقق چشم انداز گردشگری در 2015 ناکامی ترکیه در تحقق چشم انداز گردشگری در 2015
سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ ۱۱:۱۴

ناکامی ترکیه در تحقق چشم انداز گردشگری در 2015

ناکامی ترکیه در تحقق چشم انداز گردشگری در 2015 گردشگری ترکیه در سال 2015 با حدود 8.3 درصد کاهش درآمد و 1.61 درصد گردشگر خارجی درتحقق اهداف تعیین شده در سال 2015 ناکام ماند.