وضعیت گردشگری در ترکیه

وضعیت گردشگری در ترکیه ناکامی ترکیه در تحقق چشم انداز گردشگری در 2015
سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ ۱۱:۱۴

ناکامی ترکیه در تحقق چشم انداز گردشگری در 2015

ناکامی ترکیه در تحقق چشم انداز گردشگری در 2015 گردشگری ترکیه در سال 2015 با حدود 8.3 درصد کاهش درآمد و 1.61 درصد گردشگر خارجی درتحقق اهداف تعیین شده در سال 2015 ناکام ماند.