امام خمینی(ره)

امام خمینی(ره) جهل عمدی آمریکاییها در قبال انقلاب اسلامی ایران
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ ۲۲:۰۰

جهل عمدی آمریکاییها در قبال انقلاب اسلامی ایران

انقلاب اسلامی ایران پدیده منحصر به فردی است که در میان احزاب و گروه های مختلف سیاسی، رویکردهای متفاوتی را به دنبال داشت. به عنوان یک خیزش مردمی بسیاری از سیاست مداران و