کی روش در تیم ملی ماندنی شد

کی روش در تیم ملی ماندنی شد کی روش در تیم ملی می ماند
شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ ۱۱:۴۱

کی روش در تیم ملی می ماند

کی روش در تیم ملی می ماند کی روش در تیم ملی ماندنی شد و در جلسه فردا صبح اعضای هیات رئیسه حرف از رفتن نخواهد زد.