ناصر ملک مطیعی بازیگر قدیمی سینمای ایران

ناصر ملک مطیعی بازیگر قدیمی سینمای ایران تولد ۸۶ سالگی ناصر ملک مطیعی با حضور هنرمندان
شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ ۲۳:۴۷

تولد ۸۶ سالگی ناصر ملک مطیعی با حضور هنرمندان

تولد ۸۶ سالگی ناصر ملک مطیعی با حضور هنرمندان ناصر ملک مطیعی بازیگر قدیمی سینمای ایران فروردین امسال ۸۶ ساله شد.