بهترین و بدترین شهرهای جهان

بهترین و بدترین شهرهای جهان بهترین و بدترین شهرهای جهان و رتبه تهران
جمعه ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ ۱۸:۵۰

بهترین و بدترین شهرهای جهان و رتبه تهران

بهترین و بدترین شهرهای جهان و رتبه تهران پایگاه اینترنتی اکونومیست مانند هر سال برای سال ۲۰۱۶ نیز گزارش و فهرستی درباره بهترین و بدترین شهرهای جهان ارائه کرده است. برای تهیه این فهرست 30 شاخص مورد بررسی قرار گرفته است.