دانستنی هایی از مرض قند(دیابت)

دانستنی هایی از مرض قند(دیابت) نشانه های بیماری قند
دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۵ ۲۳:۵۵

نشانه های بیماری قند

نشانه های بیماری قند عدم شناسایی درست بیماری در جوانی امر شایعی است و تا وقتی مشکل جدی نشود