جملات فلسفی

جملات فلسفی جملات زیبا و آموزنده از فیثاغورث
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵ ۱۳:۰۹

جملات زیبا و آموزنده از فیثاغورث

جملات زیبا و آموزنده از فیثاغورث اگر دوست تو مرتکب خطایی شد ، از دوستی او صرفنظر مکن ،زیا که انسان در معرض خطاست.