ساختن زندگی

ساختن زندگی به زندگی باید عشق ورزید
پنجشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۵ ۱۶:۲۲

به زندگی باید عشق ورزید

به زندگی باید عشق ورزید منتظر نمان تا رویاهایت به واقعیت برسد و بعد شروع به لذت بردن از زندگی کنی.