نقاره های حرم امام رضا (ع) چه می گویند؟

نقاره های حرم امام رضا (ع) چه می گویند؟ نقاره های حرم امام رضا (ع) چه می گویند؟
پنجشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۵ ۱۶:۴۳

نقاره های حرم امام رضا (ع) چه می گویند؟

نقاره های حرم امام رضا (ع) چه می گویند؟ شاید آرزوی خیلی ها باشد که هنگام طلوع و غروب آفتاب که صدای کرناها و نقاره ها از نقاره خانه بلند میشود