بیمه

بیمه زمزمه های حذف بیمه 160 قلم دارو
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ ۱۱:۴۲

زمزمه های حذف بیمه 160 قلم دارو

شورای عالی بیمه، داروهای پرمصرفی را که بدون نسخه دریافت می شوند، از تعهد بیمه خارج کرده است که در این باره اختلاف نظر وجود دارد.