اّب کردن چربی صورت

اّب کردن چربی صورت اّب کردن چربی های اضافی صورت
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ ۱۲:۲۶

اّب کردن چربی های اضافی صورت

آب کردن چربي اضافي زير چانه يا همان غبغب خودمان هم در اين مورد استثنا نيست.