کمربند مرگ

کمربند مرگ گسترش کمربند مرگ در اقیانوس ها
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ ۱۱:۴۳

گسترش کمربند مرگ در اقیانوس ها

گروهی از محققان می گویند که فعالیت های بشر و کاهش اکسیژن در اقیانوس ها موجب نابودی اکوسیستم آبی می شود.