طرز تهیه ی آش دوغ

طرز تهیه ی آش دوغ طرز تهیه ی آش دوغ اردبیل
یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ ۱۰:۲۰

طرز تهیه ی آش دوغ اردبیل

نخودها را از شب قبل خیس کنید و چند بار آب آنها را عوض کنید