شهر، یزد

شهر، یزد معرفی سوغات شهر های مختلف ایران
پنجشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۲ ۰۱:۲۰

معرفی سوغات شهر های مختلف ایران

سوغات شهر های ایران (خوراکی)   کرمانشاه نان برنجی، کاک، نان خرمایی، روغن کرمانشاهی یزد کیک یزدی، قطاب، پشمک، باقلوا، کیک یزدی، لوزهای پنجگانه......